Kirkeministerens foreløbige svar

Kirkeudvalget har med brev af 20. april 2007 (KIU alm. del – spørgsmål 38 ) bedt om min besvarelse af følgende spørgsmål:

38: ”Ministeren bedes kommentere vedlagte artikel fra Vejle Amts Folkeblad 18. april 2007 om fotografering af gravsten på kirkegårde, idet ministeren især bedes besvare følgende:

  • Hvilke regler gælder, hvad angår retten til at fotografere gravsten på danske kirkegårde og efterfølgende at offentliggøre fotografierne på internettet?
  • Hvilke regler gælder for kirkegårdskontorers mulighed for at udlevere kort over kirkegårdene og i den forbindelse at tillade fotografering af gravsten?
  • Har et familiemedlem til afdøde, hvis gravsten er blevet fotograferet og offentliggjort på internettet, ret til at kunne kræve det pågældende fotografi fjernet fra hjemmesiden?
  • Ministeren bedes vurdere, om han finder det etisk i orden at fotografere og offentliggøre gravsten på private hjemmesider?”

Svar: Der er normalt offentlig adgang til folkekirkens kirkegårde inden for de af menighedsrådet fastsatte åbningstider. For færdsel på kirkegården må det gældende ordensreglement overholdes. Standardvedtægten for kirkegårde, herunder ordensbestemmelserne indeholder ikke noget forbud mod fotografering.

I den kirkelige lovgivning er der ikke fastsat regler om besøgendes fotografering af gravminder. Den kirkelige lovgivning indeholder ikke regler om efterfølgende offentliggørelse på internettet af fotografier af gravminder.

I forbindelse med registrering af gravminder, der er bevaringsværdige, har nogle kirkegårde udarbejdet fortegnelser over disse gravminder, samt vejvisere og kortmateriale, således at publikum nemt kan finde frem til gravminderne.

Med hensyn til spørgsmålet om udlevering af kort over kirkegården, går jeg ud fra, at udvalget tænker på det kort, som skal forefindes, jf. § 12, stk. 1 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Der er ikke i den kirkelige lovgivning fastsat regler om, at dette kort skal være offentligt tilgængeligt.

Jeg har bedt Datatilsynet om en vurdering af spørgsmålet om hvorvidt et familiemedlem til afdøde, hvis gravsten er blevet fotograferet og offentliggjort på internettet, har ret til at kunne kræve det pågældende fotografi fjernet fra hjemmesiden. Når denne foreligger, vender jeg tilbage med et endeligt svar.

Jeg synes, det er afgørende, at eventuel fotografering og offentliggørelse af disse billeder sker med respekt og hensyn til de afdøde og de efterladte.

Bertel Haarder

39 Betragtes et gravsted som privat eller er det fælles eje, som en del af det offentlige rum?

Svar: Gravsteder udlægges af kirkegårdsbestyrelsen til den eller de personer, der ønsker at erhverve brugsret til et gravsted. De på gravstedet værende mindesmærker tilhører derfor ikke kirkegården, men er privat ejendom. Jeg skal i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 38.

Spørgsmål om krænkelser af gravfred m.v. hører under Justitsministeriet. Jeg har derfor bedt Justitsministeriet om en udtalelse. Når denne foreligger, vender jeg tilbage med endeligt svar.

Bertel Haarder

40 Hvad skal der til, før en slægtning kan påberåbe sig en forstyrrelse af gravfreden eller privatlivet i forhold til uvedkommendes fotogravering af andres gravsteder til egne private registre?

Svar: Jeg vil henvise til min besvarelse af Kirkeudvalgets del spørgsmål 39. I henhold til hvilket jeg har bedt Justitsministeriet om en udtalelse. Når Justitsministeriets svar foreligger, vender jeg tilbage med et endeligt svar.

Bertel Haarder

41 Hvis der skal indhentes tilladelser til sådanne fotograferinger, hvem kan i givet fald give tilladelserne?

Svar: Jeg vil henvise til min besvarelse af Kirkeudvalgets del spørgsmål 39. I henhold til hvilket jeg har bedt Justitsministeriet om en udtalelse. Når Justitsministeriets svar foreligger, vender jeg tilbage med et endeligt svar.

Bertel Haarder