Sex

Kilde: Justitsministeriet – Offerundersøgelserne 2005-2014

Østre Landsret har i dag afsagt en principiel og vigtig dom

Dommen lyder blandt andet således: “Østre Landsret har den 15. august 2016 fundet tre unge mænd skyldige i at have voldtaget eller forsøgt at voldtage en ung kvinde, der ikke var i stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger, jf. straffelovens * § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels * § 21. Episoden fandt sted i forbindelse med en fest i Herfølge i september 2014. De tre tiltalte og kvinden var da alle under 18 år.

To af de tiltalte blev idømt fængsel i 8 måneder, mens den tredje blev idømt fængsel i 6 måneder. Endvidere skal de alle betale godtgørelse for tort til kvinden.”

Retten i Roskilde

Da byretten i Roskilde afsagde sin kendelse, var der tale om pure frifindelse af alle tre mænd, idet kvinden ikke tydeligt nok havde sagt fra overfor de seksuelle krænkelser og selve voldtægten. Retten fandt det altså ikke bevist, at gerningsmændene burde have indset, at der var tale om krænkelser.

Østre landsret

Østre Landsret har gjort sit arbejde godt, og for almindelige mennesker forekommer det da også krystalklart, at denne sag nødvendigvis må høre ind under straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, der lyder som følger:

“Skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.”

Hun var temmelig beruset efter at have drukket 12 genstande på kort tid. Hun havde ikke taget sin insulin og havde dermed insulinchok. Da hun blev fundet, var hun ukontaktbar. Og derfor var hun netop “i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.”

Beviserne

Voldtægtssager er svære, fordi der i 99 pct. af sagerne ikke er nogen vidner. Der er kun forklaringerne fra offer og gerningsmand, og så selvfølgelig politiets tekniske undersøgelser.

I denne sag kom der ikke nyt materiale frem i sagen – og alligevel kom landsretten til den diametralt modsatte konklusion.

Imens jeg læste, blev professor dr. jur Eva Smith doktor på sin afhandling “Vidnebeviset”. Det er en af de få bøger, jeg beholdt fra studiet. De 500 sider var spændende som en krimi, og jeg kunne ikke lægge den fra mig igen. Jeg var henne at høre hende forsvare disputatsen – og det var slet ikke kedeligt. Hun er virkelig en kompetence for det danske retsvæsen, og hun taler, så man kan forstå det.

På dr.dk fortæller hun i dag bramfrit, at domsafsigelse ikke er en eksakt videnskab:

Det er helt menneskeligt, at man lægger vægt på nogle forskellige ting. Sådan er det jo. Det er jo ikke en eksakt videnskab, hvor dommere helt sikkert kommer frem til samme resultat, siger hun.

 

 

Eva Smith forklarer, at forskellen på de to afgørelser er, at landsretten har lagt mere vægt på de ting, som har kunnet tyde på, at pigen talte sandt.

Voldtægter i tal

Som det fremgår af grafen i toppen af dette indlæg, har antallet af voldtægter udviklet i den forkerte retning, bortset fra et lille dyk i 1995/96.

På området for seksualforbrydelser er det formentlig et meget stort mørketal – det vil sige, forbrydelser, der aldrig bliver anmeldt. Tallet er formentlig 3.500 – 5.000.

På DRs hjemmeside ligger en lille grafik, der viser forskellige tal om voldtægter. Det mest interessante er, at der ved byretterne alene bliver afsagt 125 kendelser på årsbasis.

Afslutning

Offerrapporterne er altid spændende læsning – måske i særlig grad, hvis man interesserer sig for kriminologi og specialstrafferet. Rapporten har blandt andet Britta Kyvsgård og Flemming Balvig som forfattere. Jeg har haft dem begge i kriminologi, og de var blændende for os og retfærdige overfor alle de, der ikke har fået de samme muligheder som os.

Rapporten findes på Justitsministeriets hjemmeside. Klik på “Udsathed for vold…”


Lovgivning

Forsøg og medvirken
§ 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.

Stk. 2. Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder.

Seksualforbrydelser

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der
1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.