Lidt om mormor & om alimentationssager

Subjektivt

Jeg havde en skøn mormor: en jævn og hjertevarm lille kvinde, hvor der altid var plads, og som tålmodigt spillede Rummy i timevis. Jeg har tilbragt mange sommerferier hos hende, og det var dejlige uger. Det var dengang, jeg kunne underholde mig flere dage med at spille “ringspil”, klippe ud af de gamle ugeblade, som var “Familiejournalen” og Hjemmet”, og lege købmandsbutik, med de effekter, mormor havde med sig fra de forretninger, hun havde arbejdet i (fx. en købmandsvægt, poser til malede bønner. Sand og småsten kunne gøre det ud for bønnerne). Jeg har været så heldig, at langt det meste af min barndom, boede vi ikke langt fra hinanden og kontakten var intens.

Objektivt

Min mormor blev født den 8. februar 1910 på Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt. Hun døde 5. januar 1994 i Hårby Sogn, Båg Herred på Fyn, og blev urnebegravet på Brande Østre kirkegård, Nørvang Herred, Vejle Amt. Læg mærke til geografien – mormor var overalt!

I familien har vi altid vidst, at vi ikke vidste, hvem der var fædre til hendes første to børn:

  • Anna Grethe Margith Christensen, født 19-06-1928 Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt
  • Hans Juhl Christensen, født 11-04-1931 i Starup By, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt.

Min mor mente at vide, at faderen til første barn muligvis hed noget med Aksel. Hun mente også, at faderen til næste barn var en musiker, der spillede rundt omkring, måske ligefrem en Kapelmester, og at han også hed Juhl, og tillige havde to sen-navne.

Dette glimt af historien er derfor dels fortællingen om disse to – hidtil ukendte – fædre, dels lidt vejledning til, hvordan du selv finder faderskabssager/sager om alimentationsbidrag.

På arkivet – august 2006

Det er flere år siden, jeg konstaterede, at der i kirkebøgerne ikke stod noget om fædrene til de to børn. I forbindelse med drengens dåb i Starup, var der i kirkebogen en anmærkning, som undrede mig “Fødslen meldt til Kalundborg”. Kalundborg kirkebog var nu blank på dette punkt. Hrm… hvad kunne det betyde?

Det gik op for mig i går, hvor jeg fandt frem til pigens far ved at bede om at se først Holbæk Amts Journal (+ register). Lidt bladren i 1928 og pludselig stod mormor lige dér. I journalen var angivet en journalgruppe og et nummer. Ny bestillingsseddel: “Holbæk Amt” som arkivskaber, titel: “Journalsager, journalgruppe 14 + sagens nummer” + 1928. Jeg kunne sikkert have nøjedes med at skrive “Holbæk Amt”, “Jounalsager” og “1928”.

Frem kom pakken, og så var det bare at bladre frem til sagen, og pludselig kom der navn på pigens far. Af vejledningsarket fra LAK fremgår, at man skal lede efter fadderskabssager, der hvor faderen formodes at være på afgørelsestidspunktet – og det er jo uhyre logisk. OK – så gav “Fødslen meldt til Kalundborg” pludselig mening – det måtte betyde, at faderen skulle findes i det amt, Kalundborg var en del af, og det var så tilfældigvis også Holbæk.

Endnu engang må jeg konstatere, at det slet ikke er så svært at finde noget i andre arkivaler, end de mest gængse – men at jeg altid går lidt ydmygt til opgaven, fordi jeg forventer, det er svært. Men succes giver mod på mere – så jeg prøvede lige drengen også i dag! Og der var bid.

Nu har moster Margit og morbror Hans fået kendte fædre, og et par “Ukendt” er slettet af databasen. De kommende to afsnit er udpluk fra sagerne.

Bidragssagen vedr. pigen

Rapport Tirsdagen den 10 April 1928
Rapport angaaende Paternitetssagen: Tjp. Mary Christensen, Ellinge Lyng mod Kommis Axel Larsen, Egebjerg.

Ugift Tjenstepige Mary Christensen, Ellinge Lyng, Højby Kommune, henvendte sig i dag til undertegnede og anmodede om, at faa Commis Axel Larsen, Egebjerg udlagt som Fader til det Barn, som hun venter at føde i Begyndelsen af Juli Maaned d. A.

Klgd., der navngav sig som anført, forklarede, at hun er født den 8 Februar 1910 paa Ellinge Lyng, Højby Kommune, Holbæk Amt, døbt og konfirmeret i Højby Kirke. Hun er Datter af Maler Niels August Christensen og Hustru Anna Karoline Marie, f. Carlsen, der har Bopæl paa Ellinge Lyng.

Hun, der er opdraget i Hjemmet, hvor hun opholdt sig til efter Konfirmationen, har siden denne ernæret sig som Tjenestepige. Hun havde forrige Sommer til den 1/10 f. A. Plads paa Bageriet i Nygaard, Højby Kommune, hvorefter hun kom hjem til Forældrene, hvor hun endnu opholder sig.

Angaaende sine økonomiske Forhold forklarede hun, at hun ikke ejer nogen Formue eller har Arv i vente. Hun tjente forrige Sommer, 5 Maaneder, 30 kr. pr. Md. foruden Kost og Logi, men for Tiden er hun uden Fortjeneste.

./. Hun hævder, at hun er gravid i 7 Maaned, hvilket hoslagte Svangerskabsattester ogsaa udviser. Hendes Opholdskommune Timaanedersdagen før Fødslen er saaledes Højby Kommune …. (her mangler lidt tekst) … maa blive udlagt som Fader til Barnet, hvormed hun er svanger. Hun har kendt ham i ca. 1½ Aar og det sidste Aar har de jævnligt haft Samleje, naar de var sammen. Hun hævder med Bestemthed, at hun ikke i nævnte Aar har haft Samleje med andre Mandspersoner end Indklg, saaledes at kun han er Fader til Barnet. Hun ønsker ham derfor tilpligtet at yde Underholdsbidrag til Barnet fra dets Fødsel, samt bidrage til hendes Underhold 1 Maaned før og 1 Maaned efter Fødslen samt til Barselsfærden med i alt 60 Kr., alt efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse.

Hun, der er ustraffet, har ikke tidligere været besvangret, og hun bliver stadig i Hjemmet paa Ellinge Lyng.

./. Klgds. Daabsattest vedlægges Sagen.

Sign. M. Stub
Politibetjent.

Kont. den 20 April 1928.

I anledning af ovenstaaende har undertegnede i Dag henvendt sig til Indklg., der navngav sig

Niels Aage Axel Larsen samt forklarede, at han er født i Ægteskab den 13′ April 1906 i Nykøbing S., døbt og konfirmeret i Sognekirken her. Han er Søn af Kusk Niels Peter Larsen og Hustru Nicoline, f. Svenningsen, der har Bopæl i Nykøbing Sj. Han er opdraget i Hjemmet, hvor han opholdt sig til den 1′ Januar 1926, hvorefter han har haft Plads i Egebjerg Købmandsforretning.

Han lærte efter Konfirmationen Handelsfaget og er nu Commis hos Købmand Nielsen i Egebjerg. Han er ustraffet, er ikke Alimentant, har aldrig modtaget Fattighjælp og anser sig forsørgelsesberettiget i sin Fødekommune.

Angaaende sine økonomiske Forhold forklarede Kpt., at han for Tiden tjener 65 kr. pr. Maaned foruden Kost og Logi. Han havde hele sidste Aar …. (her mangler lidt tekst) … Angaaende Sagen erkender han, at han har staaet i Forhold til Klgl. paa en saadan Tid, at han er Fader til det Barn, som hun venter at føde. Han tilbyder derfor at yde Underholdsbidrag til Barnet fra dets fødsel samt bidrage til Barselsfærden, til Klgds. Underhold 1 Maaned før og 1 Maaned efter fødslen med Normalbidraget for Holbæk alt efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse.

Han blev gjort bekendt med Alimentanters Fra- og Tilmeldingspligt samt Straffen for Undladelse heraf.

./. En forsørgelsesrapport over Indklg. vedlægges.

M. Stub. Politibetjent.

Bidragssagen vedr. drengen

Bidragsresolution:

Musiker Hans Petersen Jørgensen Juhl boende Holbæk født den 23 Juni 1902 i Lunding, Sd. Starup Sogn, Haderslev Amt tilpligtes herved med de i Lovgivningen hjemlede Tvangsmidler at udrede Underholdsbidrag til det af Ekspeditrice Mary Christensen af Starup den 11/4 1931 udenfor Ægteskab fødte Drengebarn, for hvilket Navnebevis ikke foreligger, fra dets Fødsel at regne.

Dette bidrag, som efter omstændighederne vil kunne forhøjes eller nedsættes, fastsættes til det for Barnets Opholdssted til enhver Tid gældende Normalbidrag, for Tiden Normalbidraget for Vejle Amt.

 

Normalbidraget for Vejle Amt:
180 Kr. aarligt indtil Barnets fyldte 4. Aar
156 Kr. aarligt indtil Barnets fyldte 10. Aar
132 Kr. aarligt indtil Barnets fyldte 14. Aar
108 Kr. aarligt indtil Barnets fyldte 18. Aar

… Som Bidrag til Moderens Barselsfærdsudgifter og til hendes Underhold i en Maaned før og en Maaned efter Fødslen betales derhos et Beløb af i alt 60 Kr., som straks er forfaldet…
Dateret 26. Marts 1931
Sign. Politimesteren i Holbæk.

Gravens Politistation 18 April 1931:

./. Tilbagesendes tjenesteligt Politikontoret i Kolding, idet bemærkes, at de i foranstaaende Paategning nævnte Attester efter Anmodning nu er mig tilstilet og følger hoslagt Sagen tilbage.
Det oplyses, at Barnet foreløbig er sammen med Moderen hos Magnus Petersen “Starup”.

Min egen tilføjelse

Muligvis har Hans Petersen Jørgensen Juhl været mormors store kærlighed – for da hun skal afgive forklaring til såkaldt “Skematisk afhøring” hos politiet, betegner hun ham som “Kapelmester”, mens både politiet og han selv angiver stillingen til “Musiker”. Af de øvrige dele af sagen fremgår det nu også, at han har en lidt blakket fortid, og at han vist er langt fra at kunne kalde sig “kapelmester”.

Konklusioner & kilder

Mormor har givet mig to fantastiske dage på arkivet med at finde sagerne frem. Mit billede af hende har ikke ændret sig, men er måske blevet lidt mere nuanceret.

Det er ikke svært at arbejde med alimentationssagerne. Prøv det selv. Det kan være, du finder noget, ingen vidste

Kilder:
Holbæk Amt, Journal (+ register) 1928 & 1931
Holbæk Amt, Journalsag 14 – 91, 1928
Holbæk Amt, Journalsag 14 – 61, 1931