Fødderne 1 Alen over Gulvet

Thomas Bertelsen er ikke i min slægt; historien er fundet af Leif Sepstrup, der ledte efter noget helt andet. Bogstaveringen er den originale!

Attest ved Selvmord og anden ulykkelig Hændelse indtruffen pludselig Død.

Navn: Thomas Bertelsen
Alder: 39 Aar.
Ugift: gift: Enkemand: Enke: Gift
Stilling og Næringsvej: Husmand
Bopæl: Vesterholm i Brande Sogn.
Døds- eller Findestedet: Loen i det Vest for Stuehuset liggende Udhus.
Dødsdagen, eler hvor denne ej kan angives, Dagen og Tiden, naar den Paagjældende er funden død: Den 8de Marts 1882
Ere Oplivningsforsøg foretagne? Ja
Ligets Leje og Forhold til dets nærmeste Omgivelser: liget fandtes hængende frit i en tyk ny Hyssingsnor, fastgjort ved et Læssetræ, der hvilede paa Hanebjælkerne. Fødderne 1 Alen over Gulvet.
Findes der udvendig paa Legemet Spor af Vold, og i saa Fald hvilke? Nei; kun en dyb Hængningsfure om Halsen.
Dødsaarsag.

Ved Selvmord angives desuden 1) Aflivningsmaaden samt 2) den formodede Aarsag eller Bevæggrund: Selvmord ved Hængning. Bevæggrunden formentlig Forstemthed over at skulle opfylde en Aftægtsforpligtelse som den dødes Fader oprindelig havde lovet at fritage ham for.
Er forraadnelse indtraadt, eller hvilke andre sikkre Dødstegn ere tistede? Dødsstivhed, Ligpletter og de øvrige alm. Dødstegn findes.

Undertegnede erklærer herved, at jeg den 10 Marts 1882 i Forbindelse med Hr. Herredsfuldm. Stephensen har synet Liget af Husmd Thomas Bertelsen og at ovennævnte sikkre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere tilstede.

L. Feilberg,
autoriseret Læge
p.t. Vesterholm d 10/3 82

Indberetning

Husmand Thomas Bertelsen af Vesterholm i Brande Sogn, har i Dag aflivet sig ved hængning ude i hans Lade. Konen havde ikke i nogen tid merkket noget til ham, og da hun efter et Tids forløb vilde see efter ham fandt hun Dørren til Laden Spæret Indvendig fra. Hvorfor hun saa strax løb ud paa Marken og gjorde Anskrig til deres nermeste Nabo Thomas Jensen som tilfeldig var ude, han kom strax til Stedet og Slog en Luge i støkker for at komme ind i Laden og saa da at Manden hængte der, han skar ham strax ned og Anvente i Længere tid Oplivningsforsøg, men alt forgjæves Manden blev Død.

Thomas Bærtelsen var ca. 40 Aar og efterlader sig Kone og 2 Børren.

Motivet

Motivet til Dette Sørgelige Gjerning, Formodes at være den at hans Fader Bertel Thomsen Fløttede Bort fra Hjemmet siste Søndag og han lod sig forstaa med at han vilde gifte sig med en Almiselem af Sønder Omme Sogn, hvilket Sønnen tog sig meget nærd. Bertel Thomesen Fløtede til Hallenbæk i S. Omme Sogn.

Hvilket meddeles Herredsfogedriet til deres behagelige Efterretning.

Skjerris den 8 Marts 1882.
Chri. P. Pedersen.

Kirkebogen

Død: 8 Marts 1882
Begravet: 14 Marts 1882
Navn: Thomas Bertelsen
Stand og Haandtering: Hmd. af Vesterholm; Søn af Aftmd. Bertel Thomsen ___
Alder: 40 Aar gl.
Anmærkning: Strikken.

Kilder:
Nørvang-Tørrild hrdr., Politisager, Aar: 1882, B 70-3189
Brande Kirkebog, C449-8, kort 6 af 7, fol. ?, 1882, nr. 6