Moder dør i en rus

Adoptionsbevillingen – 1918

For min Schiøtt-familie fra Hastrup Mølle i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt foreligger en slægtsbog udformet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia – 1977, og den er baggrunden for min interesse for sognet. Det er en god slægtsbog – jeg har kontrolleret 95 pct. af oplysningerne og må konstatere, at firmaet har gjort det rigtig godt. Naturligvis har man ikke fulgt alle spor, for det havde min morfar m.fl. næppe økonomisk formåen til at finansiere. Vi, der gør disse ting i vores fritid, behøver heldigvis ikke tænke på timepriser.

I takt med at årene går, bliver flere og flere kilder tilgængelige, og muligvis var det i 1976/77 slet ikke muligt at finde historien herunder. Det kan også være, familien ikke har ønsket at offentliggøre historien. Jeg har derfor anonymiseret navnene i teksten herunder. Men de benyttede arkivalier er mere end 75 år gamle og er sålededes frit tilgængelige.

Jeg bringer denne historie som inspiration for dig, der måske selv har personer adopteret ind i slægten. Jeg troede, det var svært at arbejde med en sådan sag, men det er meget nemt, og så er det uhyre spændende, hvis man vil have “kød på slægten”.

Begyndelsen

Jeg fandt NNs død i kirkebogen. Der stod “NN. Invaliderentenyder, Plejehjemmet i Brande By og Sogn. Født i Vejle Købstads Sogn [dato]. Søn af AA og Hustru BB af Hastrup Mølle (Adoptionsbev. af [dato]). Ugift. 39 Aar.” Kirkebog, Brande, C 449 15 E, fol. 271, 1945. Nu havde jeg datoen for adoptionsbevillingen, og kunne på Rigsarkivet bede om Registranten for Justitsministeriets 1. kontor for det relevante år. Det var fem kasser, men jeg var heldig og fik fat i rette kasse fra starten. Alle bevillingerne var samlet i en bog og kronologisk ordnet. Bevillingen var påført et registrerings- og ekspeditionsnummer, samt et nummer der startede med T. Ved skranken fortalte medarbejderen, at bestillingskortet skulle udfyldes således:

Arkivskaber: Justitsministeriets 1. kontor
Titel: Jounalsag T + nummer
År: bevillingsåret

Sagerne er på fjernmagasinet, og der går 2-3 dage, før de er fremme på Rigsarkivet.

Indholdet af registranten

Vi Christian den Tiende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: Eftersom AA og Hustru BB, af Hastrup Mølle under Vejle Amt i Vort Land Nørrejylland, for Os allerunderdanigst har andraget, at de, som ej selv har Børn eller Livsarvinger, i Barns Sted har taget til sig NN, der er født i Vejle den [dato], og hjemmedøbt den [dato] og OO, der er født i Vejle d. [dato] og døbt i Sct. Nicolai Kirke sammesteds d. [dato], Børn af CC og Hustru DD, og at det er deres Ønske, at disse Børn må anses som deres egne Børn, saa bevilge Vi herved allernaadigst, at nævnte AA og Hustru BB, maa adoptere NN og OO, saaledes at disse fremtidigt maa føre Familienavnet A, hvorefter deres fulde navn bliver NN og OO, og saaledes at de, medmindre anderledes ved senere allerhøjeste Bevilling maatte blive bestemt, træder i Arv efter dem som deres ægte Børn, dog at det forbeholdes Adoptivforældrene ved Testamente at raade over deres Efterladenskaber, saaledes som de maatte finde det for godt, ligesom Adoptionen ikke skal være til Hinder for, at den længstlevende af Adoptivforældrene forbliver hensiddende i uskiftet Bo uden Hensyn til Adoptivbørnenes Alder.

Ligesom denne Bevilling ikke giver Adoptivbørnene Ret til at Arve Adoptivforældrenes Slægtninge, saaledes taber det heller ikke den det efter dets egne slægtninge tilkommende Arveret.

Med Hensyn til Navneforandringen bliver i øvrigt det fornødne at tilføre vedkommende Ministerialbog.

Givet i København, den [dato].
Under Vort Kongelige Segl.

Selve adoptionssagens indhold

[Dato]:
Ægtefolk uden Børn om Adoption af 2 Børn (Dr. og Pige)
Navn
Arv, dog
Test. Fbeh. &
Usk Bo Fbh.

Børnenes Moder død, Faderens Samt. (Samtykke), OVR ligeledes. Andr. vil anbefalede intet Vederlag (kun Erkl. herom fra Andr.) Henstilles at forlange Dødsattesten for Moderen indsendt + Andragerne adspurgte om de overhovedet ikke har Livsarvinger.

Hastrup, Thyregod Sogn, [dato].

Til Kongen.

Underskrevne Ægtefolk AA og Hustru BB, begge af Hastrup Mølle, Thyregod Sogn, tillader os hermed at andrage om, at der maa meddeles os tilladelse til at adoptere Drengebarnet NN og Pigebarnet OO, født henholdsvis den [datoer] af Ægtefællerne CC og Hustru DD, begge dengang af Vejle, idet bemærkes, at Børnenes Moder er afgaaet ved Døden henvises til vedlagte Samtykke fra Overværgeraadet.

Da vi ikke selv har Børn, er det vor Agt at tage de to nævnte Børn som vore egne, og vi andrager derfor om, at Adoptivbørnene maa faa vort efternavn A i Stedet for C, og at de maa tage Arv efter os som Ægtebørn, idet vi dog forbeholder os ret til ved Testamente at disponere over vore Efterladenskaber, ligesom vi forbeholder os at adoptionen ikke skal være til Hinder for, at den længstlevende af os hensidder i uskiftet Bo.

Vi skal bemærke, at der ikke er betinget noget Vederlag for Adoptionen.

Vi vedlægger vor Vielsesattest og Børnenes Daabsattester og tillader os angaaende vor Evne til at bekoste Børnenes Opdragelse og Vor Vandel at henvise til nedenstaaende Erklæring.

Forældremagten over de paagældende 2 Børn er hos Overværgeraadet, Børnene har i flere Aar været frataget Forældrene og anbragt hos os.

Allerunderdanigst AA & BB.

Hermed erklæres, at Ansøgerne er mig personligt bekendte som hæderlige Folk, som har økonomisk Evne til at bekoste Opdragelsen af de nævnte 2 Børn, ligesom deres Vandel og Forhold i det hele er saaledes, at det er min Ovebevisning, at man trygt kan betro dem Børnene som deres egne ved at give dem Bevilling til Adoption.

Thyregod, den [dato]

____ Grell
Sognepræst Idestrup
(indtil 1. Juli dette Aar Sognepræst til Thyregod og Vester)

Som Fader til de 2 i fornævnte Ansøgning nævnte Børn giver jeg hermed mit Samtykke til Adoptionen. Esbjerg, den [dato]
CC
[Erhverv]
OVERVÆRGERAADET

O.V.R.J. No.: 741/12
København, [dato]

Ved hoslagt at tilbagesende den med Hr. Sagførerens Skrivelse af 21′ f.M. indsendte Ansøgning med Bilag, hvori Ægtefællerne AA og Hustru BB, af Hastrup Mølle, anholder om allerhøjeste Bevilling til at adoptere de af Værgeraadsinstitutionen antagne Børn NN, født [dato], og OO, født [dato], der med Overværgeraadets Godkendelse er anbragt i Pleje hos Andragerne, skal man, idet man vedlægger Genpart af en herfra indhentet Erklæring af [dato] fra Vejle Amts Plejehjemsforening, til hvilken Overværgeraadet under [dato] har overdraget Forældremagten over Børnene, meddele, at Overværgeraadet under Forudsætning af, at der fremskaffes Samtykke til Adoptionen fra Børnenes Fader, intet finder at erindre imod Adoptionen og at man, naar denne er gennemført, vil lade Børnene udgaa af Værgeraadsforsorg.

Naar Adoptionsbevillingen er udfærdiget, bedes en Genpart af denne indsendt hertil.

[Aage Svendsen] / Troels Lund.
Genpart. Vejle Amts Plejehjemsforening.
Gadbjerg, den [dato].
O.V.R.J. N.: 741/12

Til Overværgeraadet

Som Svar paa Overværgeraadets Skrivelse af 6′ December d.A. meddeles, at “Vejle Amts Plejehjemsforening”, der har Forældremyndigheden over Børnene NN, født [dato], og OO, født [dato], ikke har noget at indvende imod, at de Adopteres af Plejeforældrene AA og Hustru BB, Hastrup Mølle, Thyregod Sogn.

Paa Vejle Amts Plejehjemsforening Vegne
H. Kau.
Formand.

Moderens død

Nu manglede jeg at finde ud af, hvad børnenes rigtige moder døde af. Det lod sig let gøre vha. “Mormonfilmene” på Rigsarkivet.

1911. DD. Gift Kone af Vejle, adresse, født i [sted og dato]. Datter af Gaardejer EE og Hustru. Gift med [erhverv] CC. 36 Aar. Pludselig død i en Rus. Vejle Skifteret [dato].

Den sidste krølle

For mig at se, er historien ikke helt slut endnu. Jeg mangler nemlig at undersøge, hvorfor NN døde som kun 39-årig aldersrentenyder på plejehjemmet i Brande.

Post Scriptum: Jeg har indhentet dødsattesten for pågældende, men informationerne er underlagt 75-års reglen.

Kilder
Kirkebog, Brande, C 449 15 E, fol. 271, 1945
Justitsministeriet 1. Ekspeditionskontors Registrant 1 – 1103. Registr. og Eksp. Nr.: 832
Justitsministeriets 1. kontor, Journalsag – T 407
Kirkebog, Vejle, Sct. Nikolaj, M 53.520, 1911