Liget i Jydepotten – afsnit 1

Det nærmeste denne sag kommer på min slægt er, at Jens Mourits Hansen tjente hos min oldemors søsters første mands far (Eske Madsen)! Det er det gode ved en hobby – man må lave det, man finder spændende og udfordrende.

Leif Sepstrup og jeg skriver historien i fællesskab efterhånden som vi (altså mest Leif) finder arkivalierne i Viborg. Det er helt tydeligt, at der endnu mangler meget, og vi er selv meget spændt på, hvad der kan dukke op.

Dokument uden titel

J.nr. 724/81 Vejle den 27 Decbr. 1881: Arrestantinden Karen Christensen har, hvad der fremgaar af hendes Skudsmaalbogs Udvisende, tjent Christen Enevoldsen i Dyrvig, Houen Sogn fra 1 November 1877 til 1 November 1879.

Da det er af Interesse af faa oplyst, hvorvidt hun i bemeldte Tidsrum maate have født noget uægte Barn, hvilket der i øvrigt ikke er nogen Grund til at formode, tillader jeg mig herved tjenstlig at bede det ærede Herredsfogderi at være ulejliget med at forskaffe en Erklæing desangaaende fra nævnte Enevoldsen.

A. Monrad

Til Bølling – Nørre Herredsfogderi, Skjern.

Rapport

Dags Dato har jeg efter Herredsfogdens Ordre examineret Arrest. Jens Movrits Hansen om hans generalia:

Han er efter sin forklaring født d. 25 Marts 1857 i S. Omme Sogn (Trællund) af Forældrene Husmand Hans Buhl Nielsen og Else Movritsdatter, som begge endnu lever. De have været 7 Søskende, af hvilke kun 4 endnu er i live. Da han var 6 Aar gammel, kom han ud at tjene paa den maade, at de var de 3 Dage i Ugen hos Fremmede og de andre 3 hjemme. Det første Sted, han paa den Maade var ude, var hos Gmd. Niels Christian Orling i S. Omme Sogn, hvor han var 1 Aar; derpaa til dennes Nabo Husm. Eske Madsen, hvor han var i 6 Aar. Derpaa kom han over til Brande Sogn, hvor hans Forældre et Par Aar i Forvejen paa Borup Mark havde faaet et Sted, her fik han Tjeneste hos Gmd. Lars Hansen i Dørslund, hvor han var 1 Aar; derpaa kom han til Gmd. Christen Madsen Thomsen i Nyholm, hos hvem han var ½ Aar før sin Konfirmation og 3½ Aar efter. Han fik derpaa Tjeneste hos Husmand Niels Christian Christensen – Efternavnnet ved han dog ikke bestemt, om det er rigtigt – i Branduhre By, hos hvem han kun var fra November til Jul, som Grund hertil Arrestanten angiver, at denne ikke Folk kunde have.

Fra Jul til Novbr. det forløbne Aar gjorde han de 3 Dage om Ugen Tjeneste hos Gmd. Anders Madsen i “Hersbæk” paa Borup Mark og de 3 andre hjemme hos Forældrene. Fra November var han saa en Maanedstid hjemme, da Forældrene flyttede til [Østerhold], hvor Faderen havde tilbyttet sig en Ejendom; dette Sted havde denne dog kun en Maaned, da han atter byttede dette Sted bort med et andet paa Ris Mark. Lige til Foraarstiden var Arrestanten borte; vistnok i Marts Maaned kom Arrestanten i Tjeneste hos Gmd. Mads Skovbjerg j Hallundbæk, hvor han var til Novbr. Han var derpaa igjen hjemme hos Forældrene paa Ris Mark til 1 Marts det følgende Aar; han kom da i Tjeneste hos Gmd. Poul Anthon Jensen, en Søn af den tidligere Sognefoged i Brande, hos hvem han var til Novbr.; han kom derpaa til Gmd. Chr. Nielsen i Flø, hvor han var 1 Aar, derfra til hans Nabo Jakob Laursen, Flø, hos hvem han var fra Novbr. til maj; derefter til Otto Christian Jensen – ligeledes en Søn af den tidligere Sognef. Brande, hos hvem han var det Aar, han mødte paa Session (1878) paa hvilken han blev kasseret for Brystsvaghed – ; han kom derpaa til Gmd. Otto Sørens i Branduhre hos hvem han tjente fra 1. Novbr. 1879 til Marts d. A. Han har nu Tjenste hos Gmd. Jakob Larsen i Flø, den samme hos hvem han tidligere har tjent ½ Aar, og hvor han nu er fæstet til at tjene for i/1? Aar for 138 Kr.

Han erklærede aldrig herudover at have været tiltalt eller straffet med Undtagelse, af at han s. A. sammen med en Del andre unge Karle fra Brande for Politiuorden havde maattet erklære en Bøde af 5 Kr.

Kontinuations Rapport

Samme dag udspurgte jeg efter Herredsfogdens Ordre Arrestantinden Karen Christensen nærmere om hvorledes hun lige efter Fødslen havde forholdt sig med det af hende fødte Barn. Herom forklarede Arrestantinden, at hun strax tog og lagde Barnet i sin højre Arm, hvor det forblev liggende, indtil Efterbyrden var gaaet fra Hende; medens hun tog ___ i sit Skab, lod hun det forblive liggende i Sengen og hun erklærede, at hun for vist kan udsige, at hun ikke havde holdt Barnet op til sine Bryster eller i det hele forsøgt paa at lade det die hende. Barnet laa hele Tiden roligt, kun klynkede eller græd det lidt.

Til Bølling Nørre Herreds Kontor i Skjern

Efter Opfordring fra Herredskontoret om Oplysning angaaende Pigen Karen Kristensen, der har tjent mig fra 1ste Novbr 1877 til 1ste 1879, hvorvidt hun i bemeldte Tidsrum som hun har været i min Tjeneste, maate have født noget uægte Barn, skal jeg herved meddelse, at efter min fulde Overbevisning er der ikke nogen Grund til at formode, at sligt skulde være passeret, hvilket herved erklæres af undertegnede.

Christen Enevoldsen
Dyrvig i Hoven den 3de Januar 1882.

En lap papir i sagen

Jens Mourits Hansen.
Politiretsforlig
4 Kr til Herreds Politikassen for Politiuorden. ___

Karen Christensen ei tiltalt – om rekvireret Straffeattester gennem ___. Tyder vi rigtigt?

Dokument uden titel

Han benægtede med Bestemthed, at dette havde været tilfældet, og forsikkrede navnlig, at han ikke havde spurgt hende derom den Aften, da hun meddelte ham, at hun havde født den “anden Nat”. Han erklærede at han ikke, at han ikke kan kalde sig til Minde, at han ved den Leilighed havde spurgt hende, om Barnet var dødt, men han bemærkede at hun havde talt om, at hun havde Barnet “inde”, og at han, da hun gik fra det nok kunde tænke sig at det var dødt.

En Rapport af DD. fremlagdes, oplæstes for Arrestanten og erkjendtes af ham for rigtig.

Efter Omstændighederne blev Arrestanten sat paa fri Fod.
Forhøret udsat.
Politiretten hævet M. A. Monrad.
Vidner: Schoug Therkelsen.

Retten er sat

Aar 1882 den 12 November blev Nørvang Tørrild Herreders Politiret sat paa Sygehuset i Veile, og betjent af den ordinære Dommer, Overauditør Monrad med Vidnerne Schoug og Therkelsen hvor da: No 293/81 Forhøret kontinuerede:
Den i Sagen ommeldte Jydepotte med Liget var tilstede, forsynet med Dommerens Segl, der befandtes uskadt. Dommeren bemærkede, at han i Morges har modtaget et Telegram fra Fysikus Black, der har faaet pludselig Sygdomsforfald og derfor beder sin Funktion udført af Distriktslægen eller Sygehuslægen. Da Distriktslægen ogsaa havde Forfald fungerede Sygehuslæge Scmith som Fysikus. I Obduktionen deltog endvidere Distrikstlæge Feilberg og Læge Bloch. Dommeren overleverede Liget til de obducerende Læger og stillede følgende Spørgsmaal:

Har Barnet levet efter Fødslen? og i saa Fald
Har det været levedygtigt
Er der grund til at antage, at Barnet uden idere Pleie, end at Moderen har taget det op og lagt det i sin Arm, har levet en Time eller henimod en Times tid?
Er der indre eller ydre Spor, der bekræfter Rigtigheden af Barnemoderens Forklaring om Dødsaarsagen? For saavidt dette Spørgsmaal besvares benægtende, spørges endnu
Er der formedelst Mangler af slige Spor Grund til at betvivle Rigtigheden af Barnemoderens Forklaring om, at have aflivet Barnet ved Kvælning?

Politiretten hævet med Bemærkning at efter endt Obduktion vil Liget blive overgivet til Brande Kommune til Begravelse.

Forhøret udsat.
M. A. Monrad.
Vidner: Schoug, Therkelsen.

Afskrift. Dødsattest ved Selvmord og anden ulykkelig Hændelse indtruffen pludselig Død.

  • Fulde Navn: Ubekjendt. Lig af et nyfødt fuldbaarent Drengebarn med vedhængende Navlesnor og Efterbyrd.
  • Alder: Nyfødt
  • Døds eller Findested: Liget fandte i et Sandhul paa en Græsmark ca. 300 Al. fra Gmd. Otto Sørensens Gaard i Uhre, Brande Sogn.
  • Dødsdagen eller hvor denne ej kan angives Dagen og Tiden, naar den Paagjældende er funden død: Fandtes d. 7 Novbr. 1881.
  • Ligets Leje og Forhold til dets nærmeste Omgivelser: Liget laa indsvøbt i et mørkt Tørklæde ca. 3/4 Al. under Jorden.
  • Findes der udvendig paa Legemet Spor af Vold og i saa Fald, hvilke? Om Halsens forreste Del ses en dybere Fure i Huden uden Misfarvning af denne, eller andre af de Tegn, der karakteriserer en Hængningsfure. Ingen Spor af Vold.
  • Dødsaarsagen? Dødsaarsagen usikker.
  • Er der efter stedfundne Ligsyn Anledning til at lade foretage nogen yderligere medico-legal, eventualiter retslig Obduktion? Ja.
  • Er forraadnelse indtraadt eller hvilke andre Dødstegn ere tilstede? Ja

Undertegnede erklærer herved, at jeg den 7 Novbr 1881 i Forbindelse med Hr. Herredsfoged Monrad har synet Liget af ovennævnte Barn og at ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere tilstede.

p.t. Uhre den 7/1 81.
L. Feilberg,
autoriseret Læge

Afskriftens Rigtighed bekræftes
Nørvang Tørrild Herredsfogderi, Veile d. 12 Novbr. 1881

Kirkebogen

Fødsel den 26 oktober 1881. Ombragt. Ugift Fruentimmer Karen Kristensen, 19½ Aar gl. af Uhre og udlagt Barnfader Jens Mourids Hansen, ligeledes af Uhre. Barnet kvaltes af Moderen omtrent ½ time efter Fødslen, der skete i Dølgsmål.

Kilder:
Nørvang-Tørrild hrdr. Politisager Aar 1881 (B70-3187). J.nr. 724/81
Brande Kirkebog, døde mænd, C449-8, kort 1 af 7, fol. ?, nr. 39