Langsommelig sagsbehandling

Søren Christensen Borchs indsættelse i Thyregod-Vester

Min 6 * tip oldefar Jacob Frandsen (1657-1720) blev begravet den 1. april 1720 af Søren Christensen Borch, der var præst i Thyregod Vester Pastorat fra 1714 – 1722. Det er denne præst, der har skrevet de første bevarede optegnelser i Thyregod Kirkebog, der starter november 1713. Han besværer sig noget over den langsommelige sagsbehandling både ved embedsværket og i cleresiet, og han gør det i kirkebogen, som han kan være forholdsvis sikker på bliver gemt og bevaret, og sidst, men ikke mindst: læst af mange dengang som nu.

På det første blad i kirkebogen skriver Søren Christensen Borch:

“Udi denne Bog findis antægnede Føde og Døbte, Trolofvede og Ägteviede
Døde og begrafne. Item introducerede ægte Hustruer i Tyrregod og Vester
Menigheder fra min sal. Formands dend fordum Ærværdige, Hæderlig, og
vellærde nu Himmel salige Hr Christen Nielsen Worgods hans dødelige afgang,
som skeede d. 17. Octobr: Ao 1713, saa vel til min ankomst her til Stædet
efter indgifne fortægnelse som siden fremdelis, saa længe det behager Gud,
at eig skal gaa ind og ud i disse Herrens dyrekiøbte Menigheder. Og blef
ieg efter lang forhaling baade ved det Kong. Danske Cancellie saa og ved det
vacante Riber Bispedømme forrestillet disse tvende ofvenbemelte Tyrregod og
Vester Menigheder ANNO MDCCXIV. Paa Mariæ Bebudelses Dages XXV. Martij af
Vel ærværdige og Høylærde Hr. Peder Arensberg Vel=fortienende Sogne-Præst for
Hveisel og Givskou Menigheder og Proust ofver Nørvangs Herrid efter at ieg d.
16 tilforn blef ordineret og indviet som den første af Vel=ædle og Høy=ærværdige Mag.
Lars Thura Høy-betroede Biscop ofver Riber Stift udi Colding Kierche til at prædiche den Herris
Jesu Christi Evangelium for Tyrregod og Vester Menigheder. Herre du est min
begyndelse og ende lad alleting vel lyckis for din Tienere til dit nafns ære.
Saaledis at være forfattet testerer

Tyrregod Lund Præstegaard
ds 22 Martij Ao 1714
Søren Christensen Borch”

Kilde
Thyregod-Vester kirkebog, HMB-C 448-1, kort 1 af 3, fol. 1