Før fattiggården

Skøde og aftægtskontrakt

Min 3 * tipoldemor Anne Jensdatter døde i 1838 på Snejbjerg fattiggård. I 1815 brænder gården Kiersgaard ned, men er blevet bygget op igen, for i 1818 sælger hun gården til sønnen Peder Mortensen og samtidig udformes der en aftægtskontrakt mellem de to. Dette glimt af historien er primært en transskription af de to dokumenter, som de kan læses i Hammerum Herreds Skøde og panteprotokol. Jeg er Niels Okkels Folkjær stor tak skyldig for tålmodig hjælp til transskription.

Hvad jeg har været mest overrasket over, er de fine ting af sølv Anne har, og som er særskilt beskrevet i aftægtskontrakten. Ingen af disse fine ting er at finde i hendes indbo ved auktionen efter hendes død i 1838. Denne særskilte historie kan du læse her: Social deroute efter gårdbrand

Billede af skødet

Skøde på Kiersgaard i Snejbjerg fra Anne Jensdatter til sønnen Peder Mortensen

1350 No. 13 Fr.VI 6 Rbd. 72 sk. N.V.
(Folio 568b – 569b) 1351 No 5
Skiøde Betales med ½ deel mere
1818

Underskrevne Anne Jensdatter Enke efter afdøde Selvejergaardmand Morten Pedersen i Kiersgaard i Sneiberg Sogn; giør hermed vitterlig og tilstaaer, at ieg sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine andre Arvinger til min Søn Peder Mortensen Toustrup, og hans Arvinger, min eiende og iboende Gaard Kiersgaard kaldet, beliggende i Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing Amt, og staaende for Hartkorn a’ 4 Tdr. 1 Skp. 3 Fdr. 1 Albm.

Thi skal denne Gaard, med paastaaende Bygninger og tilliggende Ejendomme Anpart Konge, samt Kirke- Korn- og Qvægtiender, saavelsom og den i Gaarden værende og ham overleverede Besætning, inden og uden Dørre, item (ligeledes) alle øvrige Herligheder, Rettigheder og Byrder, i Fremtiden tilhøre bemeldte min Søn Peder Mortensen og hans Arvinger med fuldkommen Eiendomsret, alt saaledes som han allerede har taget det i Brug og Besiddelse, da han foruden ved Aftægts Kontract af dags dato at have sikkret (sikret) mig Huusværelse og Underholdning m.m. min Levetiid, har tilfredsstillet mig for den accorderede Kiøbesumma 1200 rd. N.V. siger Tolv Hundrede Rigsbankdaler Navne Værdie, deels med contant Udbetaling og deels med Indfrielsen af min Gield, i hvilken Henseende i Særdeleshed bemærkes, at Kiøberen i mit Sted indtræder som Debitor til den almindelige Enkekasse for Summa 289 rd. S.V.(sølv værdi) der indestaaer i Gaardens Anpart Konge- og Kirketiende, efter en af min salig Mand Morten Pedersen og en deel flere af Sneiberg Sogns Beboere under 24de Maj udstædt solidarisk Pante-Obligation – Saaledes forpligter ieg mig at hiemle det Solgte paa lovlig Maade, og dette Skiøde stadfæstes med min og min Laugværges Underskrivt i Vitterligheds Vidners Overværelse. Kiersgaard den 26de Maj 1818. – Anne Jensdatter.
Som Laugværge Mads Medom.
Til Vitterlighed P.S. Beck., C.A. Kaysen

At Peder Mortensen Kiersgaard ved Skiødets Modtagelse har givet til Sneiberg Sogns Fattige 1 rd. N.V. tilstaaes af H. Øllgaard. Stedets Præst. – At der om foranmeldte Handel ingen skrivtlig Kontract har været oprettet bevidner vi under Eeds Tilbud.

Datum ut supra: Anne Jens Datter, Peder Mortensen. Læst i Retten paa Hammerum Herreds Ting Løverdagen den 30te Maj 1818 og protocolleret Folio 568 i Skøde og Pandte-Protocollen No 5, hvor behørig Adkomst findes til det solgte, ei videre forhæfter end indbemeldt – Herfor er betalt i Retsgebyhr 3 rd. 5 mk. 7 sk., til Justitsfondet 4 mk. 11 sk. = 4 rd. 4 mk. 2 sk. S.V. siger 4 rd. 4 mk. og toe Skielling Sølv Værdie. Copie 1 mk. N.V. = er 8 rd. 5 mk. 12 sk. N.V.

Kort over Snejbjergs jorder 1838

Aftægtskontrakt mellem Anne Jensdatter og Peder Mortensen

Aftægts Contract! Oprettet mellem underskrevne Anne Jensdatter Enke efter afgangne Morten Pedersen Kiersgaard og hendes Søn Peder Mortensen, begge af Kiersgaard i Sneiberg Sogn – Ligesom ieg Anne Jensdatter ved Skiøde af dags dato har overdraget min Søn Peder Mortensen, min hidtil eiende Gaard Kiersgaard med Bygninger og Eiendomme, Anpart Konge- og Kirketiende samt iværende Besætning, til fuldkommen Eiendom og Raadighed; saaledes betinger og herved overeenstemmende med derom afsluttet muntlig Foerening, af nysnævnte min Søn eller hvem anden der maae blive Eier af Gaarden Kiersgaard, saalænge ieg er i Live følgende Aftægts=Præstationer, nemlig:

 • 1. Frie Boepæl i Gaarden saaledes som ieg nu dermed er forsynet, forsvarlig vedligeholdt af Eieren.
 • Fornøden Ildebrændsel af Lyng og Tørv, som Gaardens Eier besørger gravet eller tinget, røgtet og hiemført samt sat i Stak ved Huset aarlig i rette Tid.
 • 2. Til min Underholdning aarlig: 2½ Tønder Rug, 1½ Tønde Byg, 1 Skjeppe Boghvedegryn, 1 Skp. Humle, 1 Skp. Salt, 1 Lispund saltet Flæsk, 1 Lispund tør Torsk, ½ Lispund tør Rokkel eller Skader (tørret fisk), 12 Pottet godt dansk Kornbrændevin samt 1 treaarig Gieldvæder (en Kastreret vædder, (gildet vædder)) eller 6 rd. N.V. i Penge, hvilket ieg selv vil. Disse Varer leveres til de Tider og i saadanne Terminer som ieg finder for godt at bestemme og ydes de af Gaardens Eier paa forsvarlig Maade baade i Heenseende til Qvantitet og Qvalitet.
 • 3. En Koe, som ieg allerede har udtaget, og som Gaardens Eier er pligtig at sætte en anden i stedet for naaer den afgaaer (altså: dør), skal Gaardens Eier føde og græsse lige saa godt og forsvarligt som hans egne Kreaturer. – Den Koe beholder ieg Anne Jens datter til frie Brug og Raadighed, men naar den giver for lidt Melk, skal Gaardens Eier levere mig daglig 2 Potter uskummet Melk indtil min Koe igien Kalver.
 • 4. De 4re Faar ieg ligeledes har udtaget, og hvoraf Uld og Yngel tilhører mig selv, er Gaardens Eier ogsaa pligtig at føde og græsse forsvarlig.
 • 5. Ieg forbeholder mig Ret til at have 4re Høns gaaende i Gaarden til min frie Afbenyttelse.
 • 6. Fornøden Mølle- og Kirkekiørsel skal Gaardens Eier paa Anfordring (Anmodning, ville vi nok sige i dag) forrette.
 • 7. I Sygdoms og alderdoms Tilfælde forpligtes Gaardens Eier tillige med hans Hustrue og Husqvhinde (Huskvinde), at gaae mig tilhaande med fornøden Pleie og Opvartning, og naar ieg ved døden afgaaer, er han pligtig at besørge og bekoste min Jordefærd paa hæderlig og anstændig Maade efter Egnens Skik og Brug.
 • 8. Mine efterladte Gangklæder deeles blandt begge mine Døtre. Derimod bliver en sølv Sukkerklemme, et sølv Hovedvandsæg og et Par sølv Skospender, hvis disse Ting findes efter min død, at deles mellem alle mine Børn paa lovlig Maade.

Et hovedvandsæg

Alle mine øvrige Efterladenskaber skal tilfalde min Søn Peder Mortensen eller hans Arvinger, som Erstatning for Pleie og Opvartning saavelsom de paa min Begravelse medgaaende Omkostninger.

Ieg Peder Mortensen, som har overtaget Gaarden Kiersgaard med sit Befæstning og Tilliggende efter lovlig Skiøde af dags dato, lover og forpligter mig at yde alle i denne Kontract fastsatte Præstationer prompte og redelig saavelsom i et og alt at opfylde Contracten til fuldkommen Fornøielse for min kiære Moder Anne Jensdatter – Til Sikkerhed og Betryggelse for hende, skal Aftægten med alt hvad dertil hører hvile paa Gaarden Kiersgaard, der staaer for Hartkorn 4 Tdr. 1 Skp 3 Fdk 1 Albm som en prioriteret Byrde saa længe min Moder lever. – Alt til stadfæstelse under vore Navne i min Anne Jensdatters Laugværges og undertegnede Vitterligheds Vidners Overværelse. Kiersgaard den 26de maj 1818. – Anne Jensdatter. – Som Laugsværge Mads Meedom. – Peder Mortensen. – Til Vitterlighed P.S. Beck, C.A. Kaysen.

Læst i Retten paa Hammerum Herreds Ting, Løverdagen den 30te Maj 1818 og protocolleret Folio 568 i Skiøde og Pante-Protocollen No. 5; hvorfor bemærkes, at Peder Mortensen har ved Pante Obligation af 26de Maj læst med 1ste Prioritet Pandtsat Gaarden Kiergaard med iværende Besætning til Herr Grosserer M. P. Albek i Kiøbenhavn for Summa – 1000 rd. N.V. – For Tinglæsning, Panteobligation og Attest er betalt Stats Gebyhr 2 rd. 15 sk. til Justitsfondet 2 mk. 13 sk. er 2 rd. 3 mk. 12 sk. S.V. siger To Rigsbankdaler Tre Mark og Tolv Skilling Sølv Værdie. – Copie 1 mk. N.V. ~ 5 rd. 10 s. N.V.

Billede fra aftægtskontakten

I marginen for oven til venstre står: 1351 AftægtsContract Aflyst under Hammerum HerredsRet den 20. octobr. 1838 ifr. (jævnfør) No. 111/1838 u ifølge PræsteAttest læst bemeldte 20.octobr. om at Ane Jensdatter er død, og ud slettet.
I Hr. Kancellieraad Herredsfoged Landts Fraværelse. Mortensen Const.

Kilder:

 • Hammerum Herreds Skøde og panteprotokol 1813-1818, 5, B 79 – SP 19, fol. 568b – 569b
 • Johan C. Sulkjær: “Snejbjerg Sogn”, udgivet i Herning 1927